slider

Psychologia i reedukacja

Każdy człowiek - mały i duży - zmaga się niekiedy z jakimś problemem. Czasem maleńkim, z którym radzi sobie sam, czasem z większym, który dopiero ktoś z zewnątrz potrafi zdiagnozować i pomóc przezwyciężyć. Czasami takim problemem je niemożność osiągnięcia satysfakcjonującego sukcesu szkolnego, pomimo wysokiego potencjału intelektualnego dziecka.

Psycholog pomoże usprawnić Państwa dziecko, zdiagnozować relacje rodzinne, zajmie się problemami w przedszkolu i w szkole, czyli ogólnie pojętą re-edukacją. Terapia taka szczególnie potrzebna jest najmłodszym dzieciom, które nie są w stanie same poprosić o pomoc. Zajęcia i warsztaty edukacyjne oraz usprawnianie koordynacji psycho-ruchowej bardzo pomagają w terapii małego i młodego człowieka.

pomoc dla młodzieży

Psycholog - zakres pomocy

1. Trening słuchowy metodą TOMATISA 
2. Diagnostyka i profilaktyka zaburzeń rozwoju
Określanie rozwoju psychofizycznego dziecka w stosunku do normy wiekowej, konsultacje i porady, jak należy usprawniać dziecko. 
3. Szeroko pojęta re-edukacja 
Usprawnianie koordynacji psycho-motorycznej, trening uwagi, wspomaganie nauki pisania i czytania.
4. Terapia zaburzeń percepcji
Usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego. 
5. Terapia zaburzeń orientacji przestrzennej
Wspomaganie kształcenia lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. 
6. Badanie gotowości szkolnej
Określanie stopnia przygotowania dziecka do pójścia do szkoły na podstawie badań i analizy wyników.

 

Psycholog - opieka przedszkolna

Nawet mały człowiek może borykać się z wieloma problemami, nie potrafi jednak poradzić sobie z nimi sam. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy – to osoby, które powinny zwrócić uwagę na zaburzenia zachowania dziecka i udać się po pomoc do specjalisty – psychologa. 
Pomoc psychologiczna w SENSORIUM realizowana jest w dwóch najważniejszych obszarach terapii: 
1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychomotorycznego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb rozwojowych. 
W zakresie diagnozy:
- badanie dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich (gotowość do nauki czytania, pisania, liczenia, rozumowania); 
- diagnozowanie problemów rozwoju emocjonalno-społecznego naszych dzieci. 
W zakresie terapii: 
Zajęcia indywidualne z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metod terapeutycznych: 
1. Metoda wspierania rozwoju Paula Dennisona, stymulująca naturalne mechanizmy rozwoju osobowości dziecka poprzez fizyczny ruch ciała. 
2. Terapia ręki wg teorii Integracji Sensorycznej - stosowana w pracy z dziećmi o obniżonej sprawności grafomotorycznej. 
3. Stymulacja rozwoju integracji sensorycznej - wspomaganie prawidłowego rozwoju sensoryczno-motorycznego dziecka, zapobiegając równocześnie późniejszym problemom i trudnościom szkolnym. 
4. Terapia psychomotoryczna wg M. Procus i M. Block - ćwiczenia i zabawy ruchowe połączone z wokalizacją, wspaniale stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka. 
5. Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) - zmniejszająca u dzieci z deficytami rozwojowymi ryzyko przyszłych niepowodzeń w nauce szkolnej. 
6. Terapia z elementami Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 
7. Terapia z elementami Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz 
W pracy indywidualnej z dziećmi sześcioletnimi psycholog korzysta także z komputerowych programów edukacyjnych. Komputer w gabinecie psychologicznym służy wspomaganiu rozwoju dziecka, jest również przydatny do wzmacniania pozytywnego nastawienia dzieci do zajęć terapeutycznych. 
2. Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, realizowane przez: 
- indywidualne konsultacje i porady dla rodziców realizowane w formie warsztatów 
- spotkania z rodzicami dzieci kończących edukację przedszkolną, dotyczące dojrzałości szkolnej.

 

Psycholog - opieka wczesnoszkolna

Okres wczesnoszkolny jest jednym z momentów krytycznych w rozwoju małego człowieka. Nowi koledzy, nowi nauczyciele, wreszcie nowe zadania i wymagania sprawiają, że u niektórych dzieci pojawiają się problemy i zaburzenia zachowania. 
SENSORIUM zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci z problemami szkolnymi, oraz promowaniem metod, które aktywizują ich pracę i zwiększają efektywność uczenia się. 
Głównym adresatem wszelkich działań psychologa jest uczeń. Psycholog rozpoznaje potencjalne możliwości uczniów oraz ich sytuację wychowawczą. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne, interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Praca psychologa polega na zbieraniu informacji na temat dzieci, problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku, itp. Obok informacji zaczerpniętych z takich badań, psycholog wykorzystuje informacje pochodzące z innych źródeł: rodziców, własnych obserwacji, doświadczeń i odczuć. 
Właściwe rozpoznanie problemów pomaga opracować koncepcje pracy z dzieckiem oraz współpracy z rodzicami. Jest to niezwykle ważne i znacznie przyspiesza terapię młodego człowieka.
Przez cały okres pracy psycholog buduje swój wizerunek negocjatora. Po pewnym czasie staje się osobą, która jest godna zaufania, pomocna, a przede wszystkim skuteczna.

 

Zadania psychologa:

  • diagnoza psychologiczna uczniów w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i osobowościowego. 
  • terapia indywidualna dzieci z problemami emocjonalnymi. 
  • zajęcia reedukacyjno-kompensacyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwoju intelektualnego. 
  • zajęcia warsztatowe dla młodzieży. 
  • zajęcia warsztatowe dla rodziców.
dzieci w szkole

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.