slider

Terapia Tomatisa

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu terapii Metodą Tomatisa. Swoją nazwę zawdzięcza ona nazwisku francuskiego profesora otolaryngologii, Alfreda Tomatisa. W połowie lat 50. ubiegłego wieku zajął się on kompleksowym badaniem relacji, jakie zachodzą między uchem a głosem, czyli badaniem przebiegu relacji między słuchaniem a komunikowaniem się

Dzięki zebranym przez niego informacjom, współczesna pedagogika może przeciwdziałać problemom dzieci mającym swoje podłoże w zaburzonej uwadze słuchowej. Terapia Metodą Tomatisa polega na intensywnej stymulacji neurosensorycznej za pomocą odpowiedniego sprzętu i przy wykorzystaniu indywidualnie opracowanej procedury terapeutycznej. Działa ona w tym samym momencie na trzy podstawowe funkcje ucha, czyli słuchanie, równowagę i dynamizowanie.

 

Prawidłowo przeprowadzona terapia umożliwia dzieciom efektywne odbieranie bodźców dźwiękowych i rozwiązuje ich problem z komunikacją, a co za tym idzie podnosi poziom prawidłowego rozwoju oraz poprawia ich ogólne zachowanie.

Badanie uwagi słuchowej

W celu odpowiedniego zdiagnozowania problemu, który dotknął dziecko, należy przeprowadzić szereg badań i testów, co pozwala dobrać najodpowiedniejsze dla niego metody wsparcia. Pierwszym krokiem w terapii Metodą Tomatisa jest badanie uwagi słuchowej, zwane diagnozą audiolaterometryczną. Badanie to pozwala określić zdolność dziecka do odpowiedniego odbierania bodźców słuchowych. Podczas badania, które przypomina badanie audiologiczne, wykonywany jest test uwagi słuchowej, oparty na wynikach przewodnictwa kostnego, przewodnictwa powietrznego, lateralizacji słuchowej, gotowości na bodziec dźwiękowy, selektywności i prawidłowej lokalizacji dźwięku.

Kolejnym etapem diagnozy jest wypełnienie przez rodziców i ewentualnie nauczycieli zestawu testów ocennych, dzięki którym można ocenić funkcjonowanie dziecka podczas jego przebywania w placówkach wczesnoszkolnych lub w szkole. Przeprowadzane testy pozwalają ocenić poziom lęku dziecka, jego zachowanie w hałasie i ciszy oraz inne czynniki mające wpływ na jego funkcjonowanie. 

Analiza wyników badania

Po przeprowadzeniu badań oraz wypełnieniu testów następuje bardzo dokładna analiza ich wyników. Dzięki odpowiedniej analizie badań oraz testów możemy zdecydowanie bardziej szczegółowo przygotować terapię dobraną indywidualnie do konkretnego dziecka, a także uświadomić rodzicom, z jakimi dokładnie problemami zmaga się ich pociecha. Podczas analizy omawiane są wszystkie zakłócenia, których doświadcza dziecko podczas codziennego funkcjonowania. Informację zwrotną rodzice dostają od razu po zakończeniu badania, dzięki czemu możemy maksymalnie skrócić czas oczekiwania na terapię. 

Diagnoza

Dokładne ustalenie źródła problemów jest istotnym elementem poprzedzającym tworzenie indywidualnej ścieżki terapeutycznej dziecka. Badanie i analiza wnyników pozwalają na znalezienie odpowiedzi na wiele pytań, które stawiają sobie rodzice i i nauczyciele.

badanie dziecka

Badanie

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dokładnego badania, nazywanego diagnozą audiolaterometryczną. Przypomina ono nieco badanie audiologiczne i w trakcie tej procedury wykonywany jest test uwagi słuchowej, oparty na wynikach przewodnictwa kostnego, przewodnictwa powietrznego, lateralizacji słuchowej, gotowości na bodziec dźwiękowy, selektywności i prawidłowej lokalizacji dźwięku.

testy dla dziecka

Testy 

Następnie rodzice oraz ewentualnie nauczyciele wypełniają zestaw testów ocennych, które opisują funkcjonowanie dziecka w przedszkolu lub szkole, analizują poziom lęku, funkcjonowanie dziecka w ciszy i hałasie, oraz wiele innych czynników wpływających na dobrostan dziecka. To pozwala znacznie dokładniej przygotować terapię, uświadamia też rodzicom, z jakimi problemami boryka się ich dziecko.

analiza wyników

Analiza wyników 

Analiza wyników badania oraz testów ocennych pozwala ustalić kierunek terapii oraz sposób jej przygotowania. W trakcie analizy omawiane jest całe spektrum zakłóceń, które są przyczyną problemów w funkcjonowaniu dziecka. Tę informację rodzice dostają natychmiast po badaniu, stąd też cała procedura jest dość czasochłonna, ale konieczna ze względu na wagę diagnozy w procesie przygotowywania terapii. 

Terapia

Terapia metodą Tomatisa polega na intensywnej stymulacji neurosensorycznej za pomocą odpowiedniego sprzętu i przy wykorzystaniu indywidualnie opracowanej procedury terapeutycznej. Pierwszym, podstawowym i niezbędnym krokiem jest opisane wyżej badanie diagnostyczne, które służy określeniu profilu badanej osoby i przygotowaniu wniosków, będących wstępem do przygotowania indywidualnej procedury terapeutycznej. 

seanse słuchowe

Seanse słuchowe
(faza pasywna)

Pierwsze 3-4 etapy terapii polegają na codziennych sesjach, które trwają od 30 do 120 minut przez 10-15 dni (długość sesji stopniowo się zwiększa w zależności od wieku pacjenta i stopnia zaburzenia, od tych czynników zależy też czas, przez jaki pacjent poddawany jest neurostymulacji). Ponieważ w metodzie Tomatisa kwestią kluczową jest efekt pobudzenia ucha i mózgu, sesje terapeutyczne muszą być powtarzane, ale też oddzielone fazami integracyjnymi, dzięki którym osiągane postępy są trwałe. W niektórych przypadkach zasadne jest przeprowadzenie większej ilości etapów. Przerwy integracyjne trwają od 3 do 18 tygodni.

seanse słuchowe etap aktywny

Seanse słuchowe
(faza aktywna)

W części przypadków terapeuta może również zaproponować seanse aktywne. Mają one formę głośnego czytania lub powtarzania, w trakcie którego głos jest nieustannie modyfikowany i przetwarzany zgodnie ze specyficznymi parametrami zaprogramowanymi według wskazań wyników diagnozy. W tej procedurze pacjent słyszy bezpośrednio własny głos, który jest modyfikowany w czasie rzeczywistym. Ćwiczenie to nie wymaga systematyczności i może być zaproponowane w trakcie przerw pomiędzy etapami, albo po zakończeniu seansów fazy pasywnej. W niektórych przypad- kach fazę aktywną można stosować na dalszych etapach fazy pasywnej.

bilans i podsumowanie

Bilans i podsumowanie 

Po każdym etapie terapii wykonuje się podsumowanie i badanie uwagi słuchowej. Pozwala to ocenić postępy i ustalić sposób programo- wania kolejnej procedury. Na koniec dokonuje się bilansu, porównania wyników badań i oceny skutków terapii. Jest to bilans podsumowujący całą procedurę terapeutyczną. Dzięki wielopunktowej diagnozie końcowej terapeuta jest w stanie zmierzyć uzyskane postępy oraz określić, czy są wskazania w kierunku kontynuowania terapii z pomocą kolejnych procedur. Rezultaty osiągnięte Metodą Tomatisa mają charakter trwały, często więc nie ma potrzeby kontynuowania terapii po przeprowadzeniu bilansu. Jednak w przypadku licznych problemów natury pedagogicznej i poważnych zakłóceń uwagi słuchowej oraz labilności emocjonalnej przedłużenie terapii może okazać się niezbędne.

Program słuchowy - stymulacja neurosensoryczna

Musimy pamiętać, że słuchanie to nie to samo, co słyszenie. Słuchanie jest umiejętnością używania zmysłu słuchu świadomie i uważnie w celu uczenia się i komunikowania. Słuchanie jest więc funkcją kognitywną wysokiego szczebla, która wiąże się z umiejętnością zarządzania emocjami. To że słyszymy, wcale nie oznacza, że umiemy słuchać!

dziecko zamyślone

Można dobrze słyszeć,
ale źle słuchać

Brzmienie informacji jest dobrze słyszane, ale nieprawidłowo analizowane na płaszczyźnie emocjonalnej. Mózg przed tym się broni, budując bariery, które mogą bardzo sprzyjać potęgowaniu wielu zaburzeń. W takich sytuacjach mówimy o zakłóconym słuchaniu.

stymulacja mózgu terapia

Metoda TOMATISA
stymuluje mózg 

Trening uwagi to wielokrotnie powtarzane seanse słuchowe z zastosowaniem urządzeń stworzonych specjalnie do stymulowania ucha i stopniowego wspomagania go w analizowaniu informacji dźwiękowej. Mówimy, że ucho zaczyna słuchać.

odmiana życia terapia słuch

Dobry słuch odmieni
wasze życie

Ucho nie służy wyłącznie do słuchania. Stymuluje ono również mózg i stymuluje procesy pamięciowe. Badania naukowe dowodzą, że dobry słuch odgrywa pierwszorzędną rolę w rozwoju osobowościowym, a poddanie się terapii ma efekt trwały.

Opis Metody

Bardzo wcześnie, bo już na początku XX wieku wielu psychologów i pedagogów podejrzewało, że ucho odgrywa ogromną rolę w rozwoju osobowościowym człowieka, ale dopiero w połowie lat 50 ubiegłego wieku kompleksowo tą problematyką zajął się francuski profesor otolaryngologii Alfred Tomatis. Poświęcił on znaczną część swej kariery na badanie relacji między uchem a głosem, a szerzej – na badanie związków między słuchaniem a komunikowaniem się. Dzięki wieloletnim badaniom Tomatisa współczesna pedagogika unika określeń typu „dziecko niegrzeczne" albo „dziecko niezdolne". Zamiast tego szuka podłoża problemu, oraz narzędzi do jego wyeliminowania. Od kilkudziesięciu lat już wiadomo, że dzieci określane powyższym mianem w ogromnej większości mają problemy związane z tzw. uwagą słuchową, a co za tym idzie – z komunikowaniem się i interpretacją bodźców, które do nich docierają. Uwaga słuchowa to w ogromnym skrócie zdolność dziecka do właściwej interpretacji bodźców dźwiękowych. Jeśli ta zdolność jest zaburzona, dziecko nie jest w stanie właściwie hierarchizować i interpretować kierowanych do niego komunikatów, co niesie ze sobą fundamentalne skutki dla jego zachowania i rozwoju.

Odkrycia Tomatisa zostały potwierdzone w laboratorium fizjologicznym na Sorbonie, a w roku 1957 i 1960 przedstawiono je Akademii Nauk i Akademii Medycznej w Paryżu. Z czasem procedury treningowe oparte na badaniach profesora Tomatisa oraz cały zespół zachowań terapeutycznych, które opracował, nazwane zostały stymulacją audio-psycho-lingwistyczną, słuchową stymulacją neurosensoryczną, bądź w skrócie – metodą Tomatisa.

Wbrew powszechnej opinii zakłócenia komunikacyjne związane z nieharmonijną pracą przedsionków dotyczą nie tylko dzieci. Tego typu problemy mogą mieć osoby w różnym wieku, także w wieku średnim lub podeszłym. Każdą osobę można zdiagnozować i – jeśli kwalifikuje się do terapii – poddać procedurze, by uzyskać trwałą poprawę.

Podstawowe założenie Metody Tomatisa® stanowi rozróżnienie pomiędzy słuchaniem a słyszeniem.

Słyszenie jest prostą, pasywną percepcją dźwięku, uzależnioną od sprawnego aparatu słuchu, niewymagającą naszego świadomego zaangażowania. Słuchanie natomiast to aktywny proces, umiejętność, pragnienie i intencja skupiania uwagi na dźwięku, który chcemy zanalizować i przetworzyć. Słuchanie jest zdolnością, która może ulegać zaburzeniom, zostać utracona, ale również odzyskana. Ucho i głos są powiązane z funkcjonowaniem psychicznym, a zatem usprawnianie ich poprawia funkcjonowanie poznawcze i psychiczne osoby. Bardzo ważna jest świadomość, że słuchanie jest umiejętnością używania zmysłu słuchu intencjonalnie i uważnie w celu uczenia się i komunikowania. Słuchanie jest więc funkcją kognitywną wysokiego szczebla, która wiąże się z umiejętnością zarządzania emocjami. Należy pamiętać, że nawet dziecko z zaburzeniami uwagi słuchowej jest w stanie kontrolować swoje emocje i wypracować efekty równie dobre, co grupa rówieśnicza, jednak zawsze jest to okupione wysiłkiem intelektualnym niewspółmiernym do efektów. Przez to szkoła powoli staje się środowiskiem nieprzyjaznym i pogorszeniu ulegają relacje społeczne. Dzieje się tak także dlatego, że do mózgu dociera błędna informacja, nieskorelowana z bodźcem z otoczenia, a to generuje podświadomy stres. Pojawiają się naturalne mechanizmy obronne, np. nieintencjonalna obrona przed dźwiękami. Dlatego problemy ze słuchaniem oznaczają mniejsze lub większe problemy z emocjami oraz zaburzenia związane z poprawną socjalizacją.

Dlaczego zaburzone słuchanie jest przyczyną zachowań dysfunkcyjnych?

Dlatego, że gdy informacja sensoryczna przekazana przez ucho zostaje źle zinterpretowana, słuchanie człowieka zostaje zakłócone, a zaburzenia słuchania skutkują problemami nie tylko z rozróżnianiem i lokalizowaniem dźwięku w przestrzeni oraz z lateralizacją słuchową, ale także z utratą umiejętności izolowania przekazu dźwiękowego z otaczającego hałasu. W takiej sytuacji osoba czuje się wystawione na natłok informacji, które otrzymuje z różnym stopniem zniekształcenia. Zrozumienie przekazu wymaga od niego ogromnego wysiłku, prowadzi do błędów, narastającego zmęczenia oraz – ostatecznie – wycofania, lub zachowań agresywnych. Wtedy środowisko zaczyna być odczuwane jako źródło problemów. W takich warunkach cierpią uwaga i pamięć, gdyż mózg ma zaledwie półtorej sekundy na podjęcie decyzji, którą informację przechować. W natłoku dystraktorów nie jest w stanie tego robić, pojawiają się więc problemy z pamięcią krótkotrwałą, z kodowaniem informacji i ich odtwarzaniem. Z uwagi na to, że za równowagę odpowiada także przedsionek, który informuje mózg o najmniejszym ruchu ciała, ucho jest zaangażowane w kontrolę postawy i zachowanie równowagi. To dlatego poprzez oddziaływanie na przedsionek, metoda Tomatisa znacząco wpływa na poprawę motoryki i utrzymywanie właściwej postawy.

Pamiętajmy, że od pierwszych chwil życia dziecku towarzyszą różnego rodzaju dźwięki.

Powodują one, że do naszego systemu poznawczego docierają informacje ze świata zewnętrznego, na które możemy adekwatnie odpowiadać, a tym samym odnajdywać się i uczestniczyć w rzeczywistości. Ponadto wszelkie informacje dźwiękowe stale do nas napływające ten skomplikowany system stymulują, pozwalając na jego rozwój i właściwe działanie. Być może z tego względu ludzie od wieków interesowali się, rozpoznawali i wreszcie starali się naśladować bodźce słuchowe, co w konsekwencji doprowadziło do rozwoju muzyki. Dźwięk ma ogromne znaczenie w wielu dziedzinach życia, udowodniony jest na przykład związek pomiędzy intensywnym słuchaniem muzyki a poprawą funkcjonowania emocjonalnego człowieka. We współczesnym środowisku niestety dominują dźwięki niskie, które uniemożliwiają percepcję dźwięków wysokich. A źródłem większości informacji są właśnie dźwięki wysokie, one też najbardziej stymulują mózg. Niskie tony męczą i powodują uczucie dyskomfortu i wiele osób sobie z nimi nie radzi. Ten sam problem ma wiele dzieci, gdyż nie potrafią one takich dźwięków filtrować. Dysfunkcję tę pozwala opanować tzw. bramkowanie, jedna ze składowych metody treningu słuchowego, który opracował właśnie profesor Tomatis.​​​​​​​​​​​​​​

Na czym bazuje Metoda Tomatisa® ?

Metoda Tomatisa bazuje na wielu koncepcjach na temat tego, jak rozwija się istota ludzka, w jaki sposób przetwarza informacje, komunikuje się ze sobą i z innymi oraz w jaki sposób się uczy. W trakcie swych badań profesor Tomatis rozwinął metodę treningową, która umożliwia jednostce odzyskanie umiejętności analizy, koncentracji i pełnej komunikacji. Należy pamiętać, że dziewięćdziesiąt procent przekazów sensorycznych, które stymulują mózg, w tym ruch i dotyk, angażuje ucho. Działa więc ono jako system integracji sensorycznej. Dzięki zastosowaniu narzędzi pedagogicznych, metoda działa jednocześnie na trzy podstawowe funkcje ucha, mianowicie na słuchanie, równowagę i dynamizowanie. Pod wpływem systematycznych sesji słuchowych, spójność przekazów przesyłanych do mózgu poprzez przedsionek zarówno ucha prawego, jak i lewego, zostaje zharmonizowana. W wyniku tego reakcje motoryczne są zauważalnie mniej chaotyczne, stają się bardziej płynne i lepiej zorganizowane. Dlatego trening słuchowy metodą Tomatisa pozwala eliminować zaburzenia motoryczne i problemy z grafomotoryką. Co więcej, przedsionek odgrywa fundamentalną rolę w integrowaniu rytmów zarówno muzyki, jak i języka obcego, dzięki jego skomplikowanej sieci połączeń z mózgiem, przez co bardzo ułatwia akwizycję językową. Z funkcjonowaniem przedsionka związane jest także pojęcie uwagi słuchowej, z zakłóceniami której często zmagają się dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Czym jest uwaga słuchowa? W ogromnym skrócie możemy powiedzieć, że jest to zdolność dziecka do właściwej interpretacji bodźców dźwiękowych. Jeśli ta zdolność jest zaburzona, dziecko nie jest w stanie właściwie hierarchizować i interpretować kierowanych do niego komunikatów, co niesie ze sobą fundamentalne skutki dla jego zachowania i rozwoju. Należy pamiętać, że nawet dziecko z zaburzeniami uwagi słuchowej jest w stanie kontrolować swoje emocje i wypracować efekty równie dobre, co grupa rówieśnicza, jednak zawsze jest to okupione wysiłkiem intelektualnym niewspółmiernym do efektów. Przez to szkoła powoli staje się środowiskiem nieprzyjaznym i pogorszeniu ulegają relacje społeczne. Pojawiają się naturalne mechanizmy obronne, np. zespół jelita wrażliwego, ucieczka przed współpracą w grupie. Dlatego problemy ze słuchaniem oznaczają mniejsze lub większe problemy z emocjami oraz zaburzenia związane z poprawną socjalizacją, bo ucho i głos są powiązane z funkcjonowaniem psychicznym, a zatem wywieranie na nie wpływu poprawia funkcjonowanie poznawcze i psychiczne osoby.​​​​​​​​​​​​​​

Dowody na pozytywny wpływ terapii Metodą Tomatisa® pojawiły się już w latach 60-tych XX wieku.

Początkowo z treningu uwagi słuchowej korzystały tylko osoby znane, pracujące głosem i wymagające niezwykle sprawnej pamięci. Stopniowo metodę zaczęli stosować terapeuci związani integracją sensoryczną, oraz terapeuci związani z takimi dziedzinami nauki jak pedagogika, psychologia, logopedia, neurologia.​​​​​​​

Działanie terapii zasadza się głównie na słuchowej stymulacji neurosensorycznej.

Za pomocą specjalnie stworzonych do tego celu słuchawek i urządzeń przesyłających sygnał, dźwięk podawany jest zarówno drogą kostną, jak i powietrzną. Sygnał, który poprzez specjalny wibrator podawany jest z wyprzedzeniem drogą kostną, oddziałuje na mięśnie strzemiączka i młoteczka, które z kolei pobudzają ślimak i przedsionek. Zjawisko to nazywamy bramkowaniem. Bramkowanie polega na tym, że dźwięk przekazywany jest drogą kostną, a dopiero później drogą powietrzną. Droga kostna przygotowuje ucho na informację drogą powietrzną. Dochodzi do ustabilizowania płynów wewnątrz ucha, aparat słuchowy zostaje przygotowany do odebrania informacji drogą powietrzną. Dźwięk podawany drogą kostną pozwala przedsionkowi oczekiwać na nadejście właściwego sygnału podawanego drogą powietrzną, i z czasem przedsionek znajduje się w stanie fizjologicznego napięcia, w pełnej gotowości na bodziec. Zasadę działania stymulacji metodą Tomatisa przedstawia poniższa prezentacja.​​​​​​​

Dlaczego u nas?

Ze względu na wysokie wymagania stawiane przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu, w Polsce jest tylko kilkudziesięciu certyfikowanych terapeutów pracujących metodą Tomatisa, z czego stopień trzeci, czyli uprawnienia konsultanta, posiada około dwudziestu osób. Terapeuci Centrum Terapii Nowoczesnej SENSORIUM zaliczają się do tej elitarnej grupy. Wyróżnia nas to, że dziecko, które trafia pod opiekę naszego gabinetu, zostaje objęte kompleksową opieką. Terapia Metodą Tomatisa jest tylko jedną z form wsparcia, w razie potrzeby rodzice dzieci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie psychologa, logopedy, wskazówki dotyczące rehabilitacji i wsparcia na płaszczyźnie szkolnej. Konsultanci Metody Tomatisa mają dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, najnowszych procedur terapeutycznych, i pełne wsparcie centrali. Mają także wiedzę i uprawnienia niezbędne do przeprowadzania pełnej diagnostyki i programowania indywidualnych, najbardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych. Nasi konsultanci Metody Tomatisa pracują z dziećmi z zakłóceniami uwagi słuchowej, z dziećmi autystycznymi i zespołem Aspergera, z dziećmi z problemami adaptacyjnymi i problemami szkolnymi. Na tym polu gabinet Wczesnej Interwencji Terapeutycznej ma bardzo duże osiągnięcia, co daje Państwu gwarancję skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych tam metod, gdyż oprócz samej Metody Tomatisa terapeuci stosują zaawansowaną terapię psychologiczną i logopedyczną, oraz wsparcie lingwistyczne, zapewniając dzieciom i ich rodzicom całościowe, holistyczne podejście do problemów, z którymi się borykają.

Obszary stosowania treningu słuchowego Metodą Tomatisa ®

Profesjonalnie przeprowadzony trening słuchowy Metodą Tomatisa ® pozytywnie wpływa na wiele aspektów funkcjonowania dziecka i osoby dorosłej. Odpowiednio dobrane procedury terapeutyczne rozwiązują wiele problemów związanych z uczeniem się, zapamiętywaniem, koncentracją, zakłóceniami językowymi, uwagą, zaburzeniami afektywnymi, emocjami, trudnościami w komunikowaniu się, zaburzeniami rozwoju i psychomotoryki, przyswajaniem języków obcych, rozwojem osobistym, porodem i macierzyństwem, muzykalnością i emisją głosu. Metoda Tomatisa ® oparta jest na podejściu holistycznym, gdzie diagnozowane są problemy osoby zainteresowanej terapią i na podstawie wyników diagnozy opracowywany jest zaawansowany, indywidualny program terapeutyczny.​​​​​​​

Języki obce a Tomatis

Innowacyjne rozwiązania zastosowane w urządzeniach produkowanych przez laboratoria Centrum Tomatisa pozwalają na przetwarzanie dźwięków w sposób charakterystyczny dla parametrów akustycznych danego języka. W praktyce oznacza to, że ucho ludzkie adaptuje się i wyczula na rytm i melodię języka obcego. Dzięki temu nauka języka staje się bardziej efektywna i znacznie łatwiejsza niż prowadzona metodami tradycyjnymi. Dlatego w naszym gabinecie wykorzystuje się osiągnięcia Tomatisa na polu nauczania języków obcych i stosuje się je z ogromnym powodzeniem na zajęciach indywidualnych jak i grupowych.

W trakcie swego rozwoju, dziecko musi nauczyć się równocześnie wybierać dźwięki zgodne z jego otoczeniem językowym i eliminować takie, które nie istnieją w strukturach fonetycznych otaczającego środowiska: dziecko będzie odnajdywało kod językowy poprzez dostosowanie do struktur dźwiękowych własnego języka. Jednakże z racji tego, że każdy język ma swój własny kod, może on się stać hamulcem w nauce języka obcego, który nie zawiera elementów dźwiękowych przyswojonych we wczesnym dzieciństwie. Tymczasem język jest przede wszystkim rytm, melodia i intonacja. One stanowią podstawowy substrat dźwiękowy, na który nakładają się pozostałe elementy językowe (leksyka, syntaksa i semantyka). Celem Metody Tomatisa jest umożliwienie każdej osobie rzeczywistego przyswojenia rytmów i dźwięków danego języka, pozwalając uchu na skuteczne dostosowanie się do nich w celu dokonania ich analizy i reprodukcji. Tym samym praca ze sprzętem polega na wyzwoleniu się z nawyków rytmicznych i dźwiękowych własnego języka, gdyż to właśnie one mają często negatywny wpływ na język docelowy, którego chcemy się nauczyć. Badania prowadzone w Skandynawii, Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii dowiodły, że grupy kontrolne (nie stosujące Metody Tomatisa do facylitacji procesu akwizycji językowej) potrzebowały od 25% do 35% więcej czasu na przyswojenie tego samego materiału, co grupy pracujące ze sprzętem i przy wsparciu Metody Tomatisa. Gdy grupy kontrolne oczekiwany poziom znajomości języka osiągały średnio po 250 godzinach intensywnej nauki, grupy wspomagane Metodą Tomatisa osiągały ten poziom już średnio po 170 godzinach.

W Polsce jest zaledwie kilka certyfikowanych placówek, mających w swojej ofercie trening słuchowy Metodą Tomatisa oraz sprzęt licencjonowany przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu. W naszym gabinecie tą metodą pracują profesjonalni językoznawcy, przez co efekty wspomagania nauki języków są znacznie lepsze niż oczekiwane.

Szczegóły dotyczące wspomagania procesu akwizycji językowej uzyskają Państwo dzwoniąc pod znajdujący się na stronie numer telefonu.

Pytania rodziców

Tu znajdą Państwo najczęściej zadawane pytania dotyczące Metody Tomatisa ®
Jeśli nie ma wśród nich problematyki, która Państwa interesuje, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tytuł Opis
W jakim celu przeprowadza się seanse intensywne?

Żeby mózg zmienił swoje metody percepcji należy przekazywać mu przez pewien czas powtarzające się często informacje w dość żwawym rytmie. To ćwiczenia, jak każde inne, czy to natury intelektualnej, czy sportowej, powoduje prawdziwe rozkojarzenie powodujące, iż ciało zdaje sobie sprawę, że może funkcjonować inaczej, albo że przynajmniej ma możliwość wyboru. Reguła seansów intensywnych dotyczy wszystkich, ale wyniki mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od natury problemu, z którym mamy do czynienia, wiekiem pacjenta, jego motywacją, dyspozycyjnością, i wieloma innymi czynnikami. Najpowszechniejszą regułą jest odbywanie pierwszej sesji w ciągu

Czy terapię można przerwać w trakcie jej trwania?

Terapia Metodą Tomatisa jest procedurą pedagogiczną, i jak każda terapia może zostać przerwana w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że niesie to ze sobą poważne ryzyko braku spodziewanych efektów, a te, które udało się osiągnąć, mogą zostać utracone.

Czy postępy uzyskane w trakcie sesji Tomatisa zostają zachowane?

Tak, postępy poczynione w trakcie sesji Tomatisa utrzymują się z tego prostego powodu, że nie są one elementem wytworzonym, lecz powrotem do stanu równowagi. Albowiem, nawet jeżeli motywy wizyt po poradę w Centrum Tomatisa są bardzo zróżnicowane, to każdorazowo dotyczą ona jakiejś dysfunkcji, czyli mniej lub bardziej określonemu stanowi niezrównoważenia neurofizjologicznego. Praca z Uchem Elektronicznym będzie miała na celu przywrócić podmiot do stanu równowagi, który z racji swojej normalności mniejszej ilości wysiłku niż dowolna inna sytuacja dysfunkcyjna. Tak więc w ogromnej większości przypadków stwierdza się nie tylko trwanie postępu w trakcie sesji, ale również jego utrzymanie, gdy tylko proces ewolucji doprowadzi do stanu normalności.

Czy Metodę Tomatisa można łączyć z innymi terapiami?

Tak, i w niektórych przypadkach może to się okazać nawet przydatne. Może się zdarzyć, że osoba już jest poddawana terapii, a jej terapeuta znając Metodę Tomatisa jest świadomy aktywacji, jakiej można dokonać pracując z Uchem Elektronicznym, albo konsultant Tomatisa uzna, ze nie istnieją żadne przeciwwskazania, aby klient został poddany terapii zewnętrznej, radząc wyłącznie poczekać żeby ustabilizowały się efekty seansów przed przystąpieniem do innego sposobu postępowania. Wreszcie może się zdarzyć, że konsultant Tomatisa stwierdzi problem, który wymaga terapii zewnętrznej: po identyfikacji problemu doradzi on swojemu klientowi wizytę u innego terapeuty, nawet gdyby to miało miejsce w trakcie sesji lub nawet przed seansami z Uchem Elektronicznym. W takich przypadkach Metoda Tomatisa będzie oddziaływała jako technika pozwalająca zoptymalizować skuteczność terapii zewnętrznych. Wielu ludzi z branży już o tym wie i decyduje się współpracować ze specjalistami Tomatisa, lub decydują się kształcić osobiście na potrzeby tej Metody, żeby uczynić skuteczniejszymi własne techniki pracy.

W jaki sposób ocenia się rezultaty?

Po każdym etapie terapii przeprowadzany jest test uwagi słuchowej, któremu towarzyszy wywiad, co pozwala uzyskać konsultantowi określone informacje od klienta i/lub jego rodziców jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, a następnie wyjaśnia się mu/im z jakim przypadkiem mamy do czynienia bazując na obserwacji i testach. Test uwagi słuchowej może zostać w niektórych przypadkach zostać wzbogacony o szeroki zestaw innych testów, ale on sam pozwala już na przedstawienie precyzyjnych i obiektywnych informacji dotyczących przede wszystkim funkcji analizy dźwięków, lateralizacji słuchowej, spacjalizacji i dostosowania do otaczającego środowiska.

Po jakim czasie odczuwalne są rezultaty Metody Tomatisa?

Objawy odpowiadające rezultatom Metody Tomatisa powinny być analizowane na dwóch poziomach, pierwszym nieco powierzchownym i drugim bardziej dogłębnym. Na poziomie powierzchownym liczne pozytywne zjawiska są do zaobserwowania bardzo szybko, a ma to miejsce po kilku tygodniach czy nawet kilku dniach od rozpoczęcia seansów, z tego właśnie powodu Metoda Tomatisa traktowana jest jako proces dynamiczny i łatwy do przeprowadzenia, zarówno dla podmiotu, który z niego korzysta, jak i dla jego otoczenia. Na poziomie pogłębionym zauważyć należy, że reorganizacja życia, jaka następuje po wprowadzeniu zajęć z Uchem Elektronicznym, pozwala podmiotowi odnaleźć swoją własną równowagę wewnętrzną i tym samym zmienić, w dobrym tego słowa znaczeniu, własną hierarchię wartości; ta głęboka ewolucja jest dużo mniej spektakularna i dokonuje się w wolniejszym tempie. Jednym z ważniejszych elementów jest wiedza, że poprawa będzie miała miejsce nie tylko w trakcie sesji, ale utrzyma się także po zakończeniu sesji Tomatisa; w ten sposób właściwie przeprowadzona praca z Uchem Elektronicznym da wieloletnie efekty, a podmiot jest w stanie, który zakłócić może wyłącznie niespodziewany przyczynek sił wyższych: w takim przypadku, nawet krótka sesja w Centrum Tomatisa często wystarczy dla przywrócenia równowagi i umożliwienia kontynuacji dalszej integracji wewnętrznej.

Czy to prawda, że każda sesja (spotkanie) trwa 2 godziny?

Nie, to mit. Na wielu forach internetowych pojawiają się mało dokładne, bądź wręcz nieprawdziwe informacje na temat terapii i jej procedur. Jedną z takich półprawd jest informacja na temat 2-godzinnych sesji. Najczęściej dziecko rozpoczynające terapię poddawane jest krótszej stymulacji, i stopniowo, w miarę upływu czasu, ten okres jest wydłużany. Dość szybko rzeczywiście dochodzi on do około 120 minut, jednak wtedy dziecko jest już na taką intensywną stymulację przygotowane.

Czy Metoda Tomatisa może być niebezpieczna?

Nie, ponieważ Metoda Tomatisa nie jest leczeniem w medycznym znaczeniu tego słowa. I nawet jeżeli jest ona stosowana przez osobę ze świata medycyny, nauk paramedycznych, pedagogiki, sportu czy sztuki, nie zastąpi ona nigdy ich technik, mogąc tylko, w danym przypadku, zwiększyć ich skuteczność. Oczywiście cały czas mówimy o terapii prowadzonej w certyfikowanych placówkach, przez terapeutów licencjonowanych przez Centrum Tomatisa. W wielu miejscach prowadzi się terapię wg. Tomatisa, co nie - niestety - wiele wspólnego z profesjonalną terapią i w skrajnych przypadkach może być przyczyną innych problemów. Właściwie prowadzona Metoda Tomatisa pozwala na powolny, stabilny powrót do normalności, nie powodując sytuacji traumatycznych ani stanów niezrównoważenia. Podmiot odnajduje swoją własna normę, co ma podwójną korzyść, z jednej strony przyniesienie mu ulgi, z drugiej zaś pozwolić mu na utrzymanie bez wysiłku postępu uzyskanego w trakcie sesji.

Jakie są koszty terapii?

Nie istnieje coś takiego jak cennik terapii. Kosztów terapii nie przeliczamy też na stawki godzinowe i długość terapii nie ma wpływu na jej cenę. SENSORIUM prowadzi zaawansowaną terapię indywidualną, opartą o wiele badań i analiz, każdy przypadek wymaga niestandardowego podejścia, stąd też koszty terapii są bardzo zróżnicowane. W ogromnej większości przypadków jesteśmy w stanie podać je w przybliżeniu po diagnozie.

Jakie są najbardziej widoczne rezultaty stosowania Metody Tomatisa?

Najbardziej widoczne rezultaty, o których rodzice informują najczęściej konsultantów Tomatisa, dotyczą polepszenia:

 • jakości głosu (mówionego i śpiewanego)
 • koncentracji
 • rozumienia mowy
 • rozumienia słowa pisanego
 • zdolności do komunikowania się
 • wyrażania się ustnego i pisemnego
 • przyswajania języków obcych
 • precyzji gestów
 • szybkości
 • punktualności
 • poczucia rytmu
 • poczucia autonomii i niezależności
 • ogólnego zachowania (spokój, otwartość, wyciszenie)
Dlaczego różni terapeuci podają różną liczbę godzin / etapów?

Na to pytanie niełatwo jest odpowiedzieć, przyczyn takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Musimy pamiętać, że wiele osób powołujących się na Metodę Tomatisa nie jest certyfikowanymi terapeutami tej metody i nie stosują przyjętych standardów terapii. Zdarza się jednak, że także certyfikowani praktycy i konsultanci stosują różniące się od siebie formy terapii, na co bezpośredni wpływ ma ich doświadczenie, stosowany sprzęt i zależna od niego procedura, dobór innych form wsparcia, stosowanie (lub nie) platform do badania zmysłów, analizy testów psychologicznych, zdolność przewidywania postępów terapii na wiele miesięcy do przodu. To warunkuje trafność wstępnej oceny, której dokonuje się podczas diagnozy TLTS. Gabinet SENSORIUM jest placówką, która otacza dziecko opieką kompleksową. Terapia Metodą Tomatisa jest bardzo ważnym jej elementem, ale nie jedynym. Zależy nam przede wszystkim na trwałych efektach terapii, i jeśli stopień zakłóceń jest znaczny, informujemy rodziców, że osiągnięcie pożądanych postępów wymaga czasu, a minimalizowanie liczby spotkań terapeutycznych mija się z celem.

Jaka jest różnica między Metodą Tomatisa a terapiami wg Tomatisa, które także wykorzystują dźwięk?

Na Metodę Tomatisa powołuje się wiele źródeł i wiele osób w Polsce i na świecie, ponieważ jej wysoka skuteczność budzi zaufanie klientów. Niestety, terapeuci nie posiadający licencji i certyfikacji Centrum Tomatisa w Luksemburgu nie dysponują najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie neurosensoryki, stąd też ich produkty i oferowane rodzaje terapii zwykle nie mają żadnego związku z pracami profesora Alfreda Tomatisa i ocierają się o nieuczciwość wobec pacjentów. Metodę Tomatisa mogą stosować tylko i wyłącznie wysokokwalifikowani terapeuci przeszkoleni przez specjalistów z Centrum Tomatisa w Luksemburgu, dlatego uzyskanie certyfikacji i licencji jest procesem długotrwałym i dostępnym jedynie dla wąskiego grona ekspertów. Stąd zapewne wiele osób próbuje wykorzystywać markę Tomatis® dla własnych celów, nie posiadając jednak do ich osiągnięcia ani niezbędnej wiedzy, ani odpowiedniego sprzętu. Powołujący się na Metodę Tomatisa twórcy materiałów muzycznych produkują najczęściej tylko zbiory lepiej lub gorzej nagranych utworów, które nie mogą wywołać efektów osiąganych podczas stosowania metody Tomatisa, jeśli dana osoba nie wykorzystuje specjalistycznego, cyfrowego sprzętu i tzw. ucha elektronicznego, koniecznego do uzyskania „efektu Tomatisa”. Do uzyskania tego efektu niezbędny jest nie tylko odpowiednio zaprogramowany sprzęt, ale także wysokospecjalistyczne słuchawki, w których za pomocą specjalnego układu dochodzi do przekazywania dźwięku drogą kostną i powietrzną. Osoby nie posiadające certyfikacji często wprowadzają pacjentów w błąd, informując o wyższości przestarzałego sprzętu analogowego nad cyfrowym. Rodzi to wiele nieporozumień wśród osób nie mających fachowej wiedzy i bazy niezbędnej do analizy tak podanych informacji. Sprzęt analogowy stosowany w Metodzie Tomatisa wyszedł z użycia około roku 2005. Wraz z rozwojem technologii i - co za tym idzie - możliwościami dalszego zwiększania skuteczności terapii, sprzęt do wykorzystywania w pracy terapeutycznej musiał być coraz bardziej zaawansowany, a spektrum częstotliwości zwiększyło się do zakresów nieosiągalnych dla sprzętu z poprzedniej epoki. Wszyscy certyfikowani terapeuci Metody Tomatisa zobowiązani są do korzystania z najnowszych osiągnięć patentowych Centrum Tomatisa, dlatego od wielu lat korzystają przede wszystkich ze sprzętu cyfrowego. Ucho zawsze będzie odbiornikiem końcowym (analogowym), i źródło sygnału musi je przede wszystkim w sposób jak najdokładniejszy stymulować. Tylko najnowsze rozwiązania są w stanie sprostać tych kryteriom, a sprzęt do terapii Metodą Tomatisa produkowany jest tylko i wyłącznie przez Tomatis Developpment S.A. dla placówek certyfikowanych, i nie jest on dostępny na wolnym rynku (w przeciwieństwie do przestarzałych urządzeń analogowych, pochodzących często z nieznanego źródła). Oprócz sprzętu niezbędna jest też wiedza i doświadczenie ekspercie terapeuty, który potrafi dobrać oprogramowanie i odpowiednio dostroić sprzęt. Te bardzo specyficzne funkcje pozwalają dzięki elektronicznemu bramkowaniu, przewodnictwu kostnemu i powietrznemu na pracę nad słuchaniem, lateralizacją słuchową, spacjalizacją, akomodacją, precesją i analizą dźwięków.

Dlaczego wykorzystuje się muzykę filtrowaną?

Mniej więcej do częstotliwości 4000 Hz filtrowanie pozwala mózgowi orientować się w kwestii analizy akustycznej poszczególnych stref; słuchanie dźwięków filtrowanych na wyższym poziomie odpowiada doświadczeniom okresu płodowego, co nie zmienia faktu, że płód słyszy także niższe częstotliwości.
Według prof. Alfreda Tomatisa, skoro ucho funkcjonuje tak wcześnie w okresie rozwoju płodowego, to ma to miejsce po to, żeby dynamizować układ nerwowy w czasie jego kształtowania; wykorzystując tę ważną rolę ucha w okresie płodowym Alfred Tomatis zastosował dźwięki filtrowane, aby wspomóc ucho w jego funkcji rozróżniania dźwięków. Poza tym, z racji fizjologii ucha środkowego, dźwięki wysokie powodują pobudzenie nerwowe dużo silniejsze niż dźwięki niskie. Świadczy o tym choćby fakt, że komórki rzęsowate, będące receptorami stymulacji dźwiękowej, są dużo liczniejsze w strefie recepcji i analizy dźwięków wysokich niż w strefie dźwięków niskich. Do osiągnięcia tego efektu stosuje się obecnie bardzo zaawansowany sprzęt cyfrowy, pozwalający niezwykle dokładnie filtrować materiał dźwiękowy. Czasami pacjenci otrzymują nieprawdziwe informacje na temat innych urządzeń. Ten problem poruszyliśmy w pytaniu "Jaka jest różnica między Metodą Tomatisa a terapiami wg Tomatisa, które także wykorzystują dźwięk?"

Czy Metoda Tomatisa jest skuteczna w przypadku utraty słuchu?

Metoda Tomatisa nie jest w stanie poprawić słuchu kiedy jego utrata jest nieodwracalna; natomiast pozwala ona, niezależnie od przypadku, polepszyć potencjał słyszalności nawet stosunkowo słabej.

W jakim wieku Metoda Tomatisa daje najlepsze rezultaty?

Metoda Tomatisa jest skuteczna we wszystkich okolicznościach, ale trzeba mieć świadomość, iż niektóre kryteria mogą ułatwiać lub, wręcz przeciwnie, hamować poprawę sytuacji danego pacjenta. W ten sposób, w zależności od powodu konsultacji, młody wiek może być czynnikiem ułatwiającym: w szczególności kiedy problematyka dotyczy problemów językowych, psychomotorycznych lub szkolnych. Natomiast u pacjentów starszych (młodzież, dorośli), motywacja osobista pozwala bardzo często pokonać trudności spowodowane długotrwałością zaburzeń. W praktyce nie ma więc rzeczywistego limitu wiekowego w celu skorzystania z Metody Tomatisa, a doświadczenie pokazuje, że dobre rezultaty uzyskuje się w przypadkach znaczącej większości osób, niezależnie od tego czy będą one dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi czy starszymi.

Po co robi się przerwy?

Mózg potrzebuje nie tylko intensywnej i powtarzalnej stymulacji, ale także okresów, kiedy nie jest pobudzany. To pozwala mu skonstruować i ustabilizować poczynione zmiany. Reguła ta jest zawarta w każdej formie treningu, ponieważ jej zasadą jest to, że po wysiłku następuje faza pozornej pasywności, w rzeczywistości zaś chodzi o fazę integracji. Pobudzenie powoduje rodzaj perturbacji naszego organizmu, dlatego musimy zapewnić mu fazy odpoczynku, w trakcie których odbywa się owa integracja. Celem Metody Tomatisa jest doprowadzenie pacjenta w jak najszybszym czasie do stanu optymalnej autonomii, jednak nie może dziać się to kosztem ryzyka braku efektów.

Dlaczego wykorzystuje się muzykę Mozarta?

Faktem jest, że po wielu doświadczeniach z innymi rodzajami muzyki, wyniki osiągnięte przy wykorzystaniu muzyki Mozarta są zadziwiające, niezależnie od rejonu świata, gdzie ją zastosowano: stwierdziliśmy faktycznie, że muzyka ta jest na wszystkich kontynentach nie tylko akceptowana, ale pozwala także każdemu pacjentowi odnaleźć własną równowagę wewnętrzną. Żeby zrozumieć to oddziaływanie na ludzkie zrównoważenie trzeba pamiętać, że muzykę cechuje rytm, który dotyka sfery cielesnej, harmonia, która ma kontakt ze sferą emocjonalną i melodia, mająca powiązanie ze strukturami intelektu. W epoce klasycznej te trzy parametry miały być idealnie zrównoważone, co jednak rzadko miało miejsce, gdyż zazwyczaj dominował jeden z nich, tworząc szczególny rodzaj przekazu muzycznego. W przypadku Mozarta jednak wydaje się, że ta równowaga została osiągnięta nadając jego muzyce uniwersalny charakter.

Jak długo trwa przeciętny program terapeutyczny metodą Tomatisa?

Czas stosowania Metody Tomatisa może być bardzo zróżnicowany w zależności od ilości pracy, jakiej wymagają trudności do pokonania. Celem nadrzędnym jest zawsze umożliwienie osobie poddającej się terapii uzyskanie w jak najszybszym okresie optymalnej autonomii. Chodzi więc o to, by procedurę terapeutyczną w miarę możliwości ograniczyć w czasie. Ilość sesji w Centrum Tomatisa wynosi minimum 3. Pierwsza sesja trwa ok 10-13 dni (codziennie od 60 do 120 minut), z przerwami na soboty i/lub niedziele, kolejne sesje trwają tyle samo, z tym, że po każdej z nich następuje okres integracji, w trakcie którego pacjent nie odbywa seansów: w ten sposób upływają ok. 3-6 tygodni między 1 i 2 sesją, 6-10 tygodni między 2 i 3 sesją, Przerwy między ewentualnymi kolejnymi sesjami ustala terapeuta, ich trwanie uzależnione jest od skali problemów początkowych, a także wyników kolejnych diagnoz. Czasami takich etapów może być nawet 6 i więcej.

Mulitimedia

 

 

Badania nad Metodą Tomatisa ® i ich wyniki

Skuteczność Metody Tomatisa ® potwierdzają niezliczone rzesze naszych pacjentów, jednak najważniejsze są wyniki niezależnych badań naukowych prowadzonych w Polsce i na świecie. Badania trwają nieustannie, a wraz z nimi poszerzają się dziedziny zastosowania metody, gdyż nie ulega wątpliwości, że dźwiękowy przekaz sensoryczny odgrywa podstawową rolę w rozwoju osobowym, przez co dotyczy wielu zaburzeń i dysfunkcji. Wśród naszych partnerów naukowych jest wiele instytucji publicznych (ministerstwa, instytuty badawcze, szpitale,) ale także uniwersytety, specjalistyczne towarzystwa i fundacje. Na temat samej metody i jej efektów powstała niezliczona ilość publikacji naukowych na świecie. Zaangażowanie instytutów, ośrodków naukowych i naukowców w nich pracujących gwarantuje obiektywizm i rangę otrzymanych rezultatów, których fragmenty mogą Państwo zobaczyć w poniższych, przykładowych zestawieniach.

Naukowe podstawy Metody Tomatisa ®

Ponad dziewięćdziesiąt procent przekazów sensorycznych, które stymulują mózg, w tym ruch i dotyk, angażuje ucho. Działa więc ono jako system integracji sensorycznej. Słuchowa stymulacja neurosensoryczna Metodą Tomatisa® oddziałuje jednocześnie na trzy podstawowe funkcje ucha: równowagę, dynamikę i słuch. 

FUNKCJA RÓWNOWAGI
Za równowagę odpowiada przedsionek, część ucha wewnętrznego, która informuje mózg o najmniejszym ruchu ciała. Ucho jest więc zaangażowane w kontrolę postawy, motorykę małą i dużą, oraz zachowanie równowagi. Poprzez oddziaływanie na przedsionek, Metoda Tomatisa® umożliwia sprawniejszą koordynację ruchu, co ma wpływ na ogólną sprawność psychoruchową. Pod wpływem systematycznych sesji słuchowych, spójność przekazów przesyłanych do mózgu poprzez przedsionki uszu zostaje zharmonizowana. W wyniku tego reakcje motoryczne są zauważalnie mniej chaotyczne, stają się bardziej płynne i lepiej zorganizowane. Dlatego trening słuchowy Metodą Tomatisa® pozwala eliminować zaburzenia motoryczne i problemy z grafomotoryką. Dzięki terapii znacznie poprawia się też ocena sytuacji, orientacja przestrzenna, analiza schematu ciała, rozróżnianie stron lewej i prawej.

FUNKCJA DYNAMIZUJĄCA
Ludzkie ucho odpowiada za funkcję ożywiania procesów korowych. Ucho musi być stymulowane, by móc ożywiać mózg i ciało. Dźwięk jest konieczny do naszego osobistego spełnienia. Im dźwięk jest bogatszy w harmonię o wysokiej częstotliwości, tym głębsze i bardziej zauważalne będą efekty stymulacji. Dźwięki bogate w harmonię o wysokiej częstotliwości stymulują szeroką sieć nerwową, która kontroluje wszystkie poziomy aktywności mózgu, w tym pamięć krótkotrwałą, niezbędną do osiągnięcia sukcesu szkolnego i zawodowego. Bez właściwego dynamizowania dziecko bardzo łatwo dekoncentruje się, każdy dystraktor może wytrącać je z równowagi i zakłócać przetwarzanie komunikatów, zbyt niskie pobudzenie kory mózgowej skutkuje wreszcie niemożnością pełnego uczestnictwa w procesach dydaktycznych poprzez nieumiejętność skupiania się na przyswajanym materiale.

FUNKCJA SŁUCHOWA
Zaburzenia słuchania skutkują problemami nie tylko z rozróżnianiem, lokalizowaniem dźwięku w przestrzeni i lateralizacją słuchową, ale także z utratą umiejętności izolowania przekazu dźwiękowego z otaczającego hałasu. W takiej sytuacji osoba czuje się wystawiona na natłok informacji, które otrzymuje z różnym stopniem zniekształcenia. Zrozumienie przekazu wymaga wtedy dużego wysiłku, prowadzi do błędów, narastającego zmęczenia oraz – ostatecznie – wycofania. Wtedy środowisko zaczyna być odczuwane jako źródło problemów. W takich warunkach cierpią uwaga, pamięć i sfera emocjonalna. Komunikacja staje się wyzwaniem, czasem ponad siły dziecka. Wysiłek intelektualny wkładany w poprawna interpretację bodźców jest nieadekwatny do osiąganych wyników, przez co mogą pojawić się pierwsze oznaki zniechęcenia i unikania sytuacji szkolnych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.